• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG

LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 26/01/2020

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú