• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG

LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú