• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG

Lịch công tác

Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú