Giám đốc Sở Y tế Tuyên Quang
Thầy thuốc nhân dân, Bác sĩ CKII ĐÀO DUY QUYẾT
Email: daoduyquyet@gmail.com


 

Phó Giám đốc Sở Y tế Tuyên Quang
Dược sĩ CKII NGUYỄN THẾ YÊN
Email: ntyen.syt@tuyenquang.gov.vn

 

Phó Giám đốc Sở Y tế Tuyên Quang
Bác sĩ CKII LA ĐĂNG TÁI
Email: ldtai.syt@tuyenquang.gov.vn


 

Quyền Chánh Văn phòng:
Bác sĩ CKII NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG
Email :